Dette jobber vi med

DFØs samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv ressursbruk i staten og til at staten når sine mål gjennom god styring, organisering, ledelse og gode beslutningsgrunnlag.

Våre hovedoppgaver er å

  • levere fellestjenester til statsforvaltningen innen lønn og regnskap
  • forvalte utredningsinstruksen og økonomiregelverket i staten
  • gi råd og veiledning om styring, samfunnsøkonomiske analyser, organisering og ledelse, arbeidsgiverrollen og offentlige anskaffelser
  • forvalte felles innkjøpsavtaler for statlige virksomheter
  • undersøke og analysere tilstand, utvikling og endringsbehov i offentlig forvaltning
  • gi ledere og ansatte i offentlige virksomheter tilbud om kompetanseutvikling
  • forvalte systemene for statsregnskapet og konsernkontoordningen