Om DFØ

Dette jobber vi med

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for styring, organisering og ledelse i staten. Vårt samfunnsoppdrag er å være pådriver for god styring, ledelse og organisering i staten, og vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer også lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. I 2020 blir DFØ utvidet med fagområdet offentlige anskaffelser.

DFØ er statens fagmiljø for styring, organisering og ledelse. Vi forvalter det statlige økonomiregelverket og utredningsinstruksen, og gir veiledning til statlige virksomheter.

Vi har en nøkkelrolle i å frambringe kunnskap om tilstand, utviklingstrekk og endringsbehov i forvaltningen, og vi gir innspill til politikkutvikling på disse områdene. Videre tilbyr vi arbeidsgiverstøtte og ledelses- og kompetanseutvikling i forvaltningen.

DFØ forvalter og utvikler løsninger for statsregnskapet og statlig betalingsformidling. Videre leverer vi lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av forvaltningen.

Fra 1. september 2020 overføres avdeling for offentlige anskaffelser fra Digitaliseringsdirektoratet til DFØ. Avdelingen jobber blant annet med kompetanseheving, digitalisering, innovative anskaffelser, innkjøpsledelse og miljøkrav i offentlige anskaffelser. Avdelingen har også ansvar for Statens innkjøpssenter.

Målgrupper og mål

Våre målgrupper:

  • Statlige virksomheter som er kunder av økonomitjenestene.
  • Alle statlige virksomheter og departementer når det gjelder våre øvrige tjenester.
  • DFØs samfunnsmål er god styring i staten og at staten oppnår stordriftsfordeler og synergieffekter.

Våre brukermål:

  • DFØs kunder har effektiv økonomistyring og kan frigjøre ressurser.
  • Statlige virksomheter bruker beslutningsgrunnlag av god kvalitet.
  • Styring i staten er tilpasset egenart og rettet mot overordnede mål og effektiv ressursbruk.
  • Offentligheten har enkel og god tilgang til informasjon om statlig ressursbruk.
  • Statlige virksomheter er effektivt organisert og ledet. 

 

Les mer om DFØ

Organisasjon og ledelse

DFØs tjenester

Bloggen vår om styring og effektiv ressursbruk i staten