Seniorrådgiver/rådgiver - menneskerettigheter i offentlige anskaffelser

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ! For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget.

 

Vil du være med å utvikle Statens innkjøpssenters arbeid med sosialt ansvar og respekt for menneskerettigheter?

 

 

Seniorrådgiver/rådgiver – menneskerettigheter i offentlige anskaffelser

Vi søker etter en faglig sterk og engasjert medarbeider til å utvikle og forbedre Statens innkjøpssenters arbeid med å ivareta menneskerettigheter i sine anskaffelser. Statens innkjøpssenter samordner statens innkjøp gjennom fellesavtaler, og inngår og forvalter noen av de største innkjøpsavtalene i Norge. Ivaretakelse av sosialt ansvar ved inngåelse og oppfølging av avtalene er derfor av stor betydning, og Statens innkjøpssenter har som mål å bruke innkjøpsmakten sin til å påvirke leverandørmarkedet.

 

Hos oss vil du få anledning til å jobbe variert med både større og mindre oppgaver med gode muligheter for faglig utvikling. Vi ser etter deg som er faglig dyktig, har sterk gjennomføringsevne og interesse og engasjement for å utvikle og forbedre tjenestene våre. Du vil ha mye dialog og bred kontakt med relevante brukere og interessenter, herunder departementer og ledelse i ulike virksomheter. Vi jobber ofte i prosjekter sammen med andre medarbeidere i avdelingen eller divisjonen.   

 

 

Arbeidsoppgaver

Din viktigste oppgave er å være ansvarlig for ivaretakelse av menneskerettigheter i nye anskaffelser av statlige fellesavtaler og på allerede inngåtte avtaler. Dette innebærer å identifisere risikoområder i avtaleporteføljen til Statens innkjøpssenter og bidra til at disse håndteres gjennom anskaffelsesprosessen og i oppfølgingen av avtalene. Du vil delta i innkjøpsgrupper (prosjektteam) for nye anskaffelser, og være rådgiver for prosjektleder på håndtering av menneskerettigheter i anskaffelsesprosessen og i avtaleforvaltningen.

 

Statens innkjøpssenter har som mål å jobbe med sosialt ansvar på strategisk nivå, og du vil bistå med strategiske råd/anbefalinger knyttet til organisering og gjennomføring av fremtidige anskaffelser og strategisk oppfølging av inngåtte avtaler, herunder ved utarbeidelse og oppfølging av kategoristrategier og handlingsplaner. Du vil bidra til utarbeidelse og videreutvikling av Statens innkjøpssenters avtaleverk, maler og rutiner på samfunnsansvar, herunder kontraktsvilkår for ivaretakelse av menneskerettigheter i leverandørkjeden.

 

Du vil kunne få ansvar for å gjennomføre og lede større prosjekter i avtaleforvaltning og oppfølging av krav til menneskerettigheter. På sikt har vi ambisjoner om å gjennomføre revisjoner av etterlevelse av menneskerettigheter i egen regi. Dette kan omfatte reisevirksomhet til områder med manglende etterlevelse av menneskerettigheter knyttet til produksjon av produkter som kjøpes på statlige fellesavtaler.

 

Statens innkjøpssenter samhandler med andre større innkjøpsorganisasjoner i Norge og utlandet og du vil være vårt kontaktpunkt i slikt samarbeid relatert til menneskerettigheter.

 

Øvrige oppgaver på samfunnsansvarsområdet er også aktuelt avhengig av avdelingens behov og din kompetanse og interesse. Stillingen vil inngå i et eget fagteam for samfunnsansvar i avdelingen som blant annet vil ha ansvar for å følge opp arbeid med Norgesmodellen, seriøsitetskrav, krav til lærlinger, universell utforming m.m.

 

Stillingen innebærer tett kontakt med avdeling for bærekraft og innovasjon som er ansvarlig for å utarbeide veiledning og verktøy for å ivareta menneskerettigheter og motvirke at varer som anskaffes av norske offentlige virksomheter blir produsert under kritikkverdige og ulovlige forhold.

 

 

Om seksjonen du skal jobbe i

Stillingen er plassert i seksjon for regelverk og prosess i avdeling for kontrakt og regelverk i anskaffelsesdivisjonen. Seksjonen har en rekke spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor offentlige anskaffelser. Et av våre hovedansvarsområder er å veilede om hvordan offentlige anskaffelser skal gjennomføres, og vi er ansvarlig for veiledning, maler og verktøy som publiseres på anskaffelser.no. Vi har videre ansvar for å veilede om hvordan offentlige oppdragsgivere kan ivareta sosialt ansvar i sine anskaffelser, herunder krav om respekt for menneskerettigheter, lønns- og arbeidsvilkår, krav til lærlinger, begrensinger i antall ledd i leverandørkjeden og universell utforming. En av hovedoppgavene fremover vil være å bidra i regjeringens arbeid med å utvikle Norgesmodellen for offentlige anskaffelser for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og fremme et seriøst arbeidsliv.

 

Seksjonen yter bistand til Statens innkjøpssenter i forbindelse med inngåelse av nye statlige fellesavtaler. Dette omfatter juridisk rådgivning og rådgivning knyttet til ivaretakelse av sosialt ansvar. Vi har også ansvaret for å forvalte og utvikle avtaleverk, maler og retningslinjer for Statens innkjøpssenter.   

 

 

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har:

 • bachelor- eller mastergrad innen relevante fagområder med gode resultater
 • minimum 2 års arbeidserfaring med relevante problemstillinger
 • svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • god kunnskap om offentlige anskaffelser

 

Det vil vektlegges positivt om du også har:

 • kompetanse eller erfaring relatert til ivaretakelse av etiske krav i leverandørkjeder
 • praktisk erfaring med gjennomføring av offentlige anskaffelser
 • erfaring i å holde kurs og foredrag
 • erfaring med å utarbeide veiledningstekster, maler, rutiner o.l.
 • relevant erfaring med revisjoner, prosessarbeid eller analyser/utredninger
 • erfaring med å jobbe i tverrfaglige team
 • prosjektledererfaring


 

Vi søker deg som

 • har stort engasjement for og genuin interesse for fagområdet
 • tar initiativ til forbedringer og bidrar til utvikling 
 • er analytisk og strukturert med fokus på mål og resultater
 • har sterk gjennomføringsevne, med evne til å prioritere i en hektisk hverdag
 • inngir tillit og bygger relasjoner til de du jobber sammen med

 

Vi vil legge vekt på personlig egnethet og faglige resultater.

  

 

Vi tilbyr deg

 • spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag - hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten
 • et stort og godt fagmiljø med hyggelige og dyktige kollegaer
 • store utviklingsmuligheter faglig og personlig, med muligheter for relevante kurs og sertifiseringer
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler med en sterk bærekraftprofil, spennende restaurantkonsepter og Nord-Europas største takhage – les mer om teknologibygget Økern Portal her: https://okernportal.no/
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens Pensjonskasse spk.no, som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger

 

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen. Stillingen lønnes som rådgiver fra 532 200 til kr 708 000 per år eller som seniorrådgiver fra kr 667 700 til kr 919 200 per år, avhengig av kompetanse og erfaring. Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid.

 

 

Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med seksjonssjef Jan Henrik Skogen på telefon 909 50 085 eller e-post: JanHenrik.Skogen@dfo.no. Du finner mer informasjon om DFØ på dfo.no. Velkommen som søker hos oss i DFØ! 

 

 

 

Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss. 

 

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. 

  

Praktisk informasjon om søkeprosessen

Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålportalen. Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra NOKUT. Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen. 

 

Søkerlister

Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista. 

 

Om DFØ

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning. 

 

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 800 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim. 

 

 

 

Arbeidsområde:  Innkjøp og offentlige anskaffelser
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0580

Søknadsfrist:  12.06.2023