Vil du sikre tjenester som muliggjør våre ambisiøse planer?

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål.
Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ!

 

"I DFØ bygger vi løsninger som kommer til nytte for hele statsapparatet og befolkningen generelt. Noe av det jeg setter størst pris på med å jobbe i IT-divisjonen i DFØ er hyggelige, hjelpsomme og profesjonelle kollegaer, et bredt spekter av arbeidsoppgaver og stort rom for faglig utvikling." 

Leo Valen, tech lead - Kudos

 

"Det å utvikle systemløsninger som tilfredsstiller ulike behov hos kundene våre i offentlig sektor er både utfordrende og givende. Vi må henge med i endringene i omgivelsene og prioritere arbeidsoppgaver riktig for å nå målet. Den varierte arbeidshverdagen har gitt meg muligheter til å styrke kompetansen og ferdighetene mine. I tillegge gir det å jobbe med så mange kunnskapsrike og dyktige kollegaer rom for gode faglige diskusjoner og enda bedre løsninger for kundene våre!"

Raghad Al-Abd, utvikler – Doffin

Les mer om mulighetene i IT-divisjonen

Ta del i meningsfulle prosjekter

Kudos

Kudos er en dokumentsamling og søkeløsning for offentlige kunnskaps- og styringsdokumenter. Her finner du blant annet evalueringer, utredninger, årsrapporter, tildelingsbrev, NOU-er, planer og strategier, samt proposisjoner og meldinger til Stortinget.

Tilskudd

Tilskudd gir oversikt over statlige tilskudd til frivillige organisasjoner, både tilskuddsordninger, tildelinger og tilskuddsmottakere. I 2023 ble 10,53 milliarder kroner tildelt 28 547 mottakere. 

De nye løsningene Kudos.no og tilskudd.no vil sammen med statsregnskapet.no gi et mer helhetlig bilde av ressursbruk og resultater i forvaltningen. 

Vi står også bak:

 • Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser
 • Statsregnskapet, en portal med en enkel og grafisk fremstilling av statens inntekter og utgifter, og gjør det mulig å sammenligne på tvers av statlige virksomheter
 • Kriterieveiviseren, hvor du kan finne gode krav og kriterier for å sikre deg bærekraftige anskaffelser
 • Hos oss får du

  • bruke ny teknologi i arbeidet med dagsaktuelle tjenester 
  • en stor mulighet til å bygge samfunnsnyttige tjenester som påvirker mange brukere 
  • ta del av et stort, sosialt fagmiljø, med dyktige kollegaer 
  • faglig utvikling. Vi har egne budsjetter for relevante kurs og sertifiseringer 
  • moderne og miljøvennlige lokaler med en sterk bærekraftprofil, takhage, løpebane og en rekke spisesteder.
   Les mer om teknologibygget Økern Portal 
  • gode muligheter for hjemmekontor når det gir mening og det passer for teamet 
  • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden 
  • betalt overtid eller avspasering av plusstid 
  • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse (SPK) som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger 

Sammen for en effektiv ressursbruk i staten

Menneskene er vår største ressurs
Du vil sammen med 70 dyktige kollegaer i IT-divisjonen jobbe for å utvikle de beste løsningene for DFØ og kundene våre. Det er teknologiinteressen som knytter oss sammen, og som utvikler deg, oss og løsningene våre. Vi motiveres av å kunne påvirke, og ha betydning. I DFØ vil du få innvirkning på valg av løsninger og veien videre. Hos oss får du målrettet faglige utvikling, tilgang til stipender, kurs og sertifiseringer. Men viktigst av alt er samarbeidet, erfaringsdelingen og sparringen i et miljø der vi er til stede for hverandre. Vi er stolt av det fagmiljøet vi har, og videre vekst og utvikling er viktig for DFØ sin videre satsning.  

Tverrfaglig team med eierskap til samfunnskritiske løsninger
Vi i DFØ går spennende tider i møte. Som organisasjon tar vi stadig på oss flere og større kunder, samtidig som vi utvikler nye fellestjenester til staten. Blant annet jobber vi med å gi offentlig sektor enklere, raskere og bedre oversikt over kunnskap om offentlig finansierte tiltak (Kudos), forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner (Tilskudd), effektivisering av en markedsplass for skytjenester for offentlige virksomheter og nytt HR system for staten. Over 900 milliarder kroner går årlig gjennom vårt økonomisystem. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til over 90 prosent av statsforvaltningen og har også ansvaret for statsregnskapet og offentlige anskaffelser. Våre IT-løsninger omfatter 200 000 brukere.

Om oss

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 850 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim.

IT-divisjonen har et strategisk ansvar for den overordnete IT- og digitaliseringsagendaen i DFØ og arbeidet som skjer innenfor tverrgående teknologiutvikling, IT-drift og sikkerhet, web, integrasjon og IAM, teknologistøtte og arkitektur.

Nøkkeltall: 

 • 838 ansatte (2023)
 • Rundt 90 prosent av alle statlige virksomheter bruker våre lønns- og regnskapstjenester (2023)
 • 280 341 lønnsmottakere (2023)
 • 153 000 brukere av DFØ-appen (2023)
 • 942 milliarder kroner utbetalt via økonomisystemet (2023)
 • 1 700 000 inngående fakturaer (2023)
 • 74 millioner transaksjoner gjennom statens konsernkontoordning (2020)
 • 189 statlige virksomheter innrapporterer til statsregnskapet (2023)